header
 

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s op gammafactor.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Gamma Factor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van gammafactor.nl bevinden zich links naar externe websites. GammaFactor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website gammafactor.nl

Linken naar pagina’s van gammafactor.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat GammaFactor toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: "http://www.gammafactor.nl", met als officiële beschrijving GammaFactor.
Doorlinken naar pagina’s binnen de site van gammafactor.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van GammaFactor en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van GammaFactor.